Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

İş Paketi 3:
İş Paketi 3:
 İP3: Uydu Gözlem ve Analiz Sistemleri

 Amaçlar
1- Proje faaliyet alanlarını kapsayan ve yorumlarda kullanılabilecek multispektral (özellikle deniz yüzey sıcaklığı ve klorofil) uydu verilerinin toplanması ve arşivlenmesi
2- Proje dönemini de kapsayan bir kaç yıllık bir dönem için uydu verileri zaman serilerinin oluşturulması
3- Uydu verilerinin elde edilen verilerle birlikte yorumlanması
Yöntem ve Faaliyetler (İş paketi kapsamında (alt iş paketlerini de kapsayacak şekilde) gerçekleştirilen her türlü faaliyet, kullanılan yöntem, elde edilen bulgu, yurt içi ve yurtdışı seyahat bilgileri vb.)

Uzaktan Algılama Uzun Süreli Zaman Serisi Verileri

Uzaktan algılama ile veri toplamak, özellikle son 20 yılda oldukça sık kullanılan yöntemdir. Kısa zamanda ve çok büyük alanlardan eş zamanlı, karşılatırılabilir veri toplanması, bu yöntemin denizlerde ve atmosferde sıcaklık gibi parametreleri izlemek ve analiz etmek için çok uygundur.

Proje kapsamında uzun yıllardır toplanmakta olan, NASA yer gözlem uydu programı çerçevesindeki MODIS ve SeaWiFS uydularında yararlanılarak Marmara, Kilikya Basen’i, Karadeniz ve Ege’ de uzun dönemli, yüzey suyu sıcaklığı ve klorofil dağılım haritaları oluşturlmuş ve bu veriler ASCII formatına çevrilerek farklı uygulamala alanları için hazırlanmıştır. Bu verilerin bir kısmı internet üzerinden sunulmak üzere hazırlanmıştır. Tüm veriler önümüzdeki dönemde kullanıcılara açılacaktır.

Uydu verileri Level-2 olarak NASA’nin http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ adresinden alımıştır. NASA politikalarına göre bu veriler serbestçe dağıtılabilinmektedir. Uydu verileri klorofil için Eylül 1997’den Aralık 2007 yılına kadar işlenmiş olup 1997-2004 arası dönemde SeaWiFS uydusu ve 2002-2007 yılları için de MODIS uydusu kullanılmıştır. Veriler günlük toplanmasına rağmen iklim uygulamları için aylık mevsimsel ve yıllık ortalama şeklinde işlenmiş ve bu biçimde veri tabanına konmuştur. Bu veri setlerinden uzun dönemli salınımların yanında yıllar arası ve aylık temelde farklılıklar ve/veya değişimlerde incelenebilmektedir.

Özellikle son 10 yılda önemi iyice artan küresel ısınma ve buna bağlı ekosistem ve çevresel diğer olayalrdaki değişimlerin izlenmesi, hazırlanan ve devamı yapılacak bu sistem ile bölgemiz için izlenir hale gelecektir. Hernekadar da klorofil dağılım haritaları iklimsel çalışmalarla doğrudan ilinitili gözükmese de bu dağılım ve biyolojik kütle haritaları bize denizel ekosistemin iklim değişkliklerine verdiği tepkileri göstermesi açısından önemlidir.

Uydu Gözlemleri için Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'ndeki uydu alıcısından gerekse internet kaynaklarından elde edilen uydu verilerinin arşivlenmesi sürdürülmektedir. Multi-spectral uydu sensörlerinden elde edilen verilerden deniz yüzey sıcaklığı, klorofil gibi işlenmiş bilgilerin elde edilmesinden sonra, bu veriler üzerinde Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi, Türk Boğazlar Sistemi gibi alt bölgelerdeki girdaplar, cetler, upwelling olayları gibi fiziksel / dinamik yapılar ve plankton patlamaları ve birincil üretim ile ilgili bölgesel özellikler incelenmektedir.

Karadeniz, Marmara ve Akdeniz bölgelerini kapsayan bir yüzey sıcaklğı ve klorofil uydu verileri zaman serisi veri seti hazırlanmıştır. Bu veriler denizlerimizdeki haftalık, mevsimsel, yıllararası değişkenliğin izlenmesi ve değerlendirilmesi için kullanılabilir. Bu verilerin web sunumu hazırlanmaktadır.


Marmara Denizi ve komşu Karadeniz ve Ege bölgelerinde 2008 yılı başında deniz yüzey sıcaklığı (SST, solda) ve klorofil (sağda) dağılımları

2008 yılının ilk iki ayında Türk Boğazlar Sistemi ve komşu alanlarında uydulardan elde edilen günlük deniz yüzey sıcaklığı (SST, solda) ve klorofil (sağda) dağılımları yukarıda verilmektedir. Bu resimlerde önemli bazı süreçleri izlemek olanaklıdır: Karadeniz’de kıta sahanlığı boyunca göreceli olarak soğuk sular doğu yönlü akıntılarla hareket etmekte bunlar kuzeyde Tuna nehri bölgesinden kaynaklanan az tuzlu ve aynı zamanda uydu verilerinde görüldüğü gibi fitoplanktonlarca zengin suları kıyılarımız boyunca taşımaktadır. Bu suların özellikleri yukarıda zaman serileri verilen Şile istasyonunda ve kurulacak olan Garipçe-Büyükliman istasyonunda algılanacaktır. İstanbul Boğazı’ndan Türk Boğazlar Sistemi’ne giren suların özellikleri bu kıyı akıntısınca belirlenmektedir.

İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara’ya giren suların, rüzgar durumuna göre bazen doğu Marmara’da kalarak burada üretimi artırdıkları, bazı zamanlar ise batıya doğru yayılarak tüm Marmara’yı kapsadıkları görülmektedir. Yalova ve Pendik istasyonlarından elde edilecek zaman serileri bu değişimleri izleme olanağı vermektedir. Örneğin zaman serilerinde batılı rüzgarlar sırasında Marmara Denizi doğusunda Yalova’da su seviiyesinin önemli ölçüde yükseldiği ve artan karışım sonucunda tuzluluğun yükseldiği, diğer zamanlarda ise İstanbul Boğazı’ndan yayılan az tuzlu suların etkisinde kaldığı izlenmektedir.

Yalova’da su yükselmesi ve çekilmesi kış koşullarında 60cm mertebesinde önemli seviyededir. Geçmiş dönemlerde bilgi eksikliği nedeniyle toplumda yanlış algılamalara neden olan su seviyesi değişimlerinin izlenmesi ve gerçek zamanlı olarak koşullarının saptanması böylece olanaklıdır.

Çanakkale Boğazı çıkışında, Gökçeada’da ise Çanakkale Boğazı’ndan Ege’ye yayılan az tuzlu ve besince zengin suların değişkenliği hem uydu hem de gerçek zamanlı istasyon verilerinden izlenmektedir. Kuzey rüzgarlarının hakim olduğu durumlarda Çanakkale Boğazı püskülü güneye doğru sapmakta ve Ege Denizi’nin karakteristik yüksek tuzluluğu Gökçeada’da ölçülmektedir. Buna karşılık, güney veya batı rüzgarları etkisi altında püskülün taşıdığı sular kuzeye doğru sapmakta ve Gökçeada’da tuzluluğun azalmasına ve besin ve klorofilin artmasına neden olmaktadır.

Gökçeada kıyısal istasyonu zaman serileri

Elde Edilen Çıktıların Öngörülen/Beklenen Başarı Ölçütlerine Uygunluğu (Müşteri ihtiyacına ve proje önerisinde verilen başarı ölçütlerine uygunluğu)

“Verilerin kullanıcılara sunulması” ve “Verilerin analizi ile kontrol değişkenleri arasındaki dinamik ilişkilerin ölçeğe bağlı olarak saptanması ve yorumlanması” olarak belirtilen başarı ölçütlerine katkıda bulunulmuştur.


 


 

 

 

 

 

Haberler

METEOROLOJİ / OŞİNOGRAFİ MÜKEMMELİYET AĞI (MOMA) PİLOT PROJESİ: UYDU VE YER GÖZLEM, VERİ ASİMİLASYONU, ÖNGÖRÜ, ERKEN UYARI SİSTEMLERİVE KULLANICI HİZMETLERİ'NIN GELİŞTİRİLMESİ
Proje desteği: TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Online Kişi Sayısı :

We have 26 guests online